SP_Titel_03_grau.png

 Exhibition 
"Zum 100.Todestag von Franz Kafka" 
 24.05.2024 - 16.06.2024
 Galerie KRAUSE
 Tumbelenstrasse 37, 8330 Pfäffikon, Schweiz
 https://youtu.be/kcUH4EPk3Rk

CV

 

 1960 born in Prague

1968 – 1978 School für drawing and painting
Prof. Věra JANOUŠKOVÁ
Prof. Jindřich VÁVRA

1980 – 1985 Czech Technical University in Prague
Faculty for architecture, degree

1992 Master class for graphics, Salzburg
Prof. Adriana ŠIMOTOVÁ

1993 Master class for graphics, Salzburg
Prof. Kunito NAGAOKA

1994 Technische Universität Wien
Nostrification

since1997 freelance artist and architekt

2000, 2003, 2005 class for graphic, Geras
Prof.Kunito NAGAOKA,

since 2007 single and group exhibitions 

Works on paper by SYLVA PAULI

 

In 1992, Sylva Pauli enrolled to the International Summer Art Academy in Salzburg, to the print making class of renowned Czech graphic artist, painter and sculptor, professor Adriana Šimotová. Her works resonated with Sylva´s innermost interest in the human essence as well as in experimenting with different graphic techniques.

Another remarkable opportunity arose at the Salzburg Art Academy a year later. Sylva joined a print making class of Japanese Professor Kunito Nagaoka from Kyoto and Berlin. Over the years Sylva Pauli continued her education with Prof. Nagaoka in the Austrian city Geras.Kunito Nagaoka was intensely focused on calligraphy, technique that combines collage with other graphic techniques without the use of chemicals. Such combination of printing methods results in a single, unrepeatable, unique.

Third important personality, that influenced her artistic formation was Professor Jindřich Vávra, an exceptional teacher of the School of Art in Prague.

Additional positive influence, indirectly affecting her creative mind, represents her work in herown architectural studio. In 1985 she graduated from the Czech Technical University in Prague, she received the Austrian nostrification in 1994 and authorization in 1996.

Author's print is marked A.E. Each sheet is for Sylva Pauli process full of surprises, spiralling movement between searching for new paths andreturning to already gained experiences. A close relationship to literature is always a guarantee of an interesting title of her works. The designation "Without a Title" in her own words cannot happen.

The unpredictability of the outcome of her artistic endeavoursare for Sylva as stronga fact as is the unpredictability associated with the deepest levels of our consciousness.

Sylva Pauli´s work on handmade paper open onto the garden of our Universe, combine fiction with reality to please the viewer's eye and his equally unpredictable imagination.

 

CV

 

1960 geboren in Prag

1968 – 1978 Schule für Zeichnen und Malen
Prof. Věra JANOUŠKOVÁ
Prof. Jindřich VÁVRA

1980 – 1985 Tschechische Technische Universität Prag
Fakultät für Architektur, Diplom

1992 Meisterklasse Grafik, Salzburg
Prof. Adriana ŠIMOTOVÁ

1993 Meisterklasse Grafik, Salzburg
Prof. Kunito NAGAOKA

1994 Technische Universität Wien
Nostrifikation

seit 1997 freischaffende Künstlerin und Architekt

2000, 2003, 2005 Klasse Grafik, Geras
Prof.Kunito NAGAOKA

seit 2007 Einzeln- und Gruppenausstellungen

Arbeiten auf Papier von SYLVA PAULI

 

 Im Jahr 1992 hat Sylva Pauli an der Internationalen Sommerakademie in Salzburg, bei Frau Professor Adriana Šimotová inskribiert. Die Arbeit dieser bedeutenden tschechischen Grafikerin, Malerin und Bildhauerin mit ihrem innigen Interesse am Menschen, und der experimentelle Zugang bei der Anwendung der grafischen Techniken in ihren Werken, stehen Sylva Pauli sehr nahe.

Ein Jahr später, 1993, ergab sich für Sylva Pauli an dieser Akademie die Gelegenheit, an der Klasse für Grafik des japanischen Professors Kunito Nagaoka zu studieren, der in Kyoto und Berlin tätig ist. An seinen Lehrgängen nahm Sylva Pauli auch während weiterer Jahre im niederösterreichischen Geras teil. Der Unterricht Kunitos konzentrierte sich auf Collagrafie, das heißt auf der einen Seite grafische Techniken ohne Chemie, andererseits eine Verbindung von Collage mit anderen grafischen Techniken. Das Endergebnis dieser Arbeitsmethode ist ein einziges unwiederholbares Blatt, ein Unikat.

Die dritte wichtige Persönlichkeit für die künstlerischen Formung von Sylva Pauli war Professor Jindřich Vávra, ein außergewöhnlicher Pädagoge an der Kunstschule in Prag.

Die künstlerische Auffassung wird indirekt auch durch die parallele Arbeit in ihrem Architektur Atelier beeinflusst. Sylva Pauli absolvierte die Prager Technik, welche sie im Jahr 1985 mit Diplom abschloss, die österreichische Nostrifikation erfolgte im Jahr 1994, die Ziviltechnikerprüfung Architektur im Jahre 1996.

Den Autorendruck signiert sie mit den Buchstaben A.E. Jedes Blatt bedeutet für Sylva Pauli einen Prozess voller Überraschungen, ein Suchen nach einem neuen Weg und gleichzeitig auch eine Bewegung über die Spirale der gewonnenen Erfahrungen. Eine nahe Beziehung zur Literatur bringt ihr immer wieder interessante Inspiration für ihre Arbeiten. Nach ihren eigenen Worten kann es bei ihr für ihre Werke die Bezeichnung „Ohne Titel“ nicht geben.

Das Unvorhersehbare des Ergebnisses ihres künstlerischen Bestrebens ist für sie eine bestätigte Tatsache, genauso wie das Unvorhersehbare der tiefsten Etagen unseres Unterbewusstseins.

Die Arbeiten Sylva Paulis auf handgeschöpftem Papier öffnen Durchblicke in den Garten unseres Universums und verbinden Fiktion und Realität zum Vergnügen des Betrachters und seiner kreisenden in gleicher Weise unvorhersehbaren Fantasie. 

 

CV

 

1960 narozena v Praze

1968 – 1978 Škola kreslení a malování
Prof. Věra JANOUŠKOVÁ
Prof. Jindřich VÁVRA

1980 – 1985 České vysoké účení technické v Praze
fakulta architektury, diplom

1992 Mistrovská třída grafiky, Salzburg
Prof. Adriana ŠIMOTOVÁ

1993 Mistrovská třída grafiky, Salzburg
Prof. Kunito NAGAOKA

1994 Technická universita ve Vídni,
Nostrifikation

od 1997 freischaffende Künstlerin und Architekt

2000, 2003, 2005 Třída grafiky, Geras
Prof.Kunito NAGAOKA

od 2007 samostatné a skupinové výstavy

Práce na papíře SYLVY PAULI

 

 V roce 1992 se Sylva Pauli zapsala na Mezinárodní letní uměleckou akademie v Salzburgu k paní profesorce Adrianě Šimotové do třídy grafické tvorby. Práce významné české grafičky, malířky a sochařky Adriany jí byly blízké pro její niterní zájem o člověka samotného a experimentální způsob používání grafických postupů.

O rok později se na této akademii naskytla další pozoruhodná příležitost. Byla to třída grafické tvorby japonského profesora Kunito Nagaoka z Kyota a Berlina, ke kterému se Sylva Pauli pak během dalších let vracela do rakouského Gerasu. Výuka Kunita byla intenzivně zaměřená na collagrafii, což na jedné straně znamená grafické techniky bez používání chemie a na druhé straně spojení koláže s grafickými postupy. Ve svém konečném výsledku přinášejí tyto pracovní metody vytvoření jediného neopakovatelného listu, unikátu.

Třetí významnou osobností jejího uměleckého formování byl pan profesor Jindřich Vávra, výjimečný pedagog Lidové školy umění v Praze.

Souběžný vliv, ovlivňující nepřímo její výtvarný názor, představuje pak práce v jejím architektonickém ateliéru; Pražskou techniku absolvovala v roce 1985, rakouskou nostrifikaci a autorizaci v roce 1994 a 1996.

Autorský tisk je označen písmeny A.E. Každý list je pro Sylvu Pauli proces plný překvapení, hledání nové cesty a současně pohybem po spirále již nabytých zkušeností. Blízký vztah k literatuře je vždy zárukou zajímavého titulu jejích prací. Označení „Bez titulu“ se jí podle vlastních slov nemůže přihodit.

Nepředvídatelnost výsledku uměleckého snažení je pro ni potvrzený fakt, stejně jako je nepředvídatelnost spojena s nejhlubšími patry našeho vědomí. 

Práce Sylvy Pauli na ručním papíře otevírají průhledy do zahrady našeho Universa a spojují fikci s realitou pro potěšení oka diváka a jeho kroužící stejně nepředvídatelné fantazie.